Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH ỦY ĐỐI VỚI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ (01/07/2015 09:57 AM)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An, dân cư tập trung, rất thuận tiện cho việc giao lưu phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Nhận thức được vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển tiềm năng kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã ra Nghị quyết với nhiều nội dung để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Trong 5 năm qua, Thành ủy đã luôn quan tâm đến việc lãnh đạo thực hiện và đã có sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp đối với công tác lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể. Các hoạt động phong trào được đẩy mạnh; công tác cán bộ được quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự khi có thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tham mưu của MTTQ và các đoàn thể cho cấp ủy trong chăm lo vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được thường xuyên và có hiệu quả hơn, phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và góp ý xây dựng Đảng theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với kết quả cụ thể trên một số nội dung:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể: Nhận thức của cấp ủy Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Xây dựng và ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được chú trọng hơn, nhất là về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong ứng xử tạo sự đoàn kết thân thiện, gần gũi với nhân dân, tôn trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp chính đáng của nhân dân. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được chủ động hơn, đặc biệt là lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các khoản đóng góp ủng hộ, vận động đều được đưa ra bàn bạc thống nhất mới tổ chức thực hiện. Thành ủy đưa nội dung lãnh đạo xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng. Qua đánh giá phân loại hàng năm các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức đoàn thể trung bình, yếu kém.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua trong MTTQ và các đoàn thể gắn với đổi mới phương thức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động: Các phong trào thi đua được gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động xây dựng và phát triển “Văn hóa đô thị”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Nuôi lợn tiết kiệm; Xây dựng mái ấm tình thương”, “Hiến máu cứu người”, “Thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên sống đẹp, sống có lý tưởng”, “Tuổi cao gương sáng”…  đã và đang đạt được nhiều kết quả thiết thực. Vận động quỹ “Vì người nghèo” được 9,432 tỷ đồng, đã hỗ trợ người nghèo 9,194 tỷ đồng, trong đó: xây dựng mới và sửa chữa 535 nhà Đại đoàn kết với số tiền 6,239 tỷ đồng; hỗ trợ cho 2.356 lượt hộ nghèo về phương tiện sản xuất, hỗ trợ chữa bệnh… với số tiền 2,955 tỷ đồng. Vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ bão lụt được 1,1 tỷ đồng. Vận động giúp đỡ 2 xã nghèo Nhôn Mai, Mai sơn ở huyện Tương Dương hơn 1,6 tỷ đồng. Vận động ủng hộ quỹ “Chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền Biển Đảo – Việt Nam” được 3,696 tỷ đồng… Nhiều mô hình mới đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả như mô hình “tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “tuyến đường tự quản”, mô hình “Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng”..v.v

Thứ ba: Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể: MTTQ và các đoàn thể cần tích cực chủ động tham mưu cho Thành ủy về công tác cán bộ, chăm lo xây dựng bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; bộ máy Ban Thường trực, Ban Thường vụ từ Thành phố xuống cơ sở năng động, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ không chuyên trách, những người tiêu biểu, có uy tín, có năng lực và tình nguyện đóng góp cho công tác Mặt trận. Thường xuyên chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đi đôi với thực hiện chính sách cán bộ kịp thời, cụ thể, tạo nguồn và động lực làm việc. Đổi mới phương thức quan hệ công tác giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên; thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ, HĐND, UBND. Nội dung phối hợp đi vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực, định kỳ có đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện của mỗi bên, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả, không để kiến nghị nhiều lần.

Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo đa chiều, cập nhật, hiệu quả nhằm phục vụ đắc lực cho công tác hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các tổ chức thành viên…

5 năm qua, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức xã hội liên tục đạt trong sạch vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu, được các cấp khen thưởng. Những kết quả đó đã góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII đã đề ra.

                                                              Đình Hồng – MTTQ Thành phố

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu